ARTIKEL 1 – DEFINITIES

 1. Gracie Barra Groningen: rechtspersoon (of vertegenwoordiger van deze rechtspersoon) die handelt in beroep en bedrijf en overeenkomsten sluit met natuurlijke personen voor het geven en verzorgen van vechtsportlessen in het Braziliaans jiu jitsu.
 2. De gecontracteerde: Natuurlijk persoon die niet handelt in beroep en bedrijf en die een overeenkomst aangaat met de Gracie Barra Groningen met betrekking tot vechtsportactiviteiten.
 3. Overeenkomst: Een verbintenis tussen de Gracie Barra Groningen en de gecontracteerde ter zake van vechtsportlessen.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, betreffende vechtsportlessen, tussen Gracie Barra Groningen en de gecontracteerde.

ARTIKEL 3 - DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De overeenkomst wordt bevestigd door middel van het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier en de overhandiging van de algemene voorwaarden.
 2. Naast het inschrijfformulier dient er een kopie van een ID-kaart, paspoort of rijbewijs overhandigd te worden.
 3. Na ontvangst van het inschrijfformulier door Gracie Barra Groningen vangt de overeenkomst aan op de datum die op het inschrijfformulier door de gecontracteerde is ingevuld. Indien de gecontracteerde geen datum heeft ingevuld, gaat de overeenkomst in op de dag van ontvangst.
 4. Alle gegevens dienen volledig en na waarheid ingevuld te worden.

ARTIKEL 4 – Aanbod en overeenkomst

 • De lessen worden door Gracie Barra Groningen aangeboden.
  1. Gracie Barra Groningen verzorgt de lessen in Braziliaans Jiu Jitsu te Groningen. De gecontracteerde wordt begeleid door aangewezen professoren, coaches en instructeurs. De gecontracteerde kan gebruik maken van de faciliteiten op de dagen en tijdenstippen waarop lessen worden aangeboden. De gecontracteerde kan kiezen uit een overeenkomstvorm conform artikel 6 lid 1.
  2. De gecontracteerde zal zich te allen tijde moeten houden aan de huishoudelijke reglementen. Het meest recente huishoudelijke reglementen zijn te vinden in de trainingsruimte en op de website www.graciebarragroningen.com onder etiquette. De huishoudelijke reglementen worden tijdens de inschrijving samen met het inschrijfformulier uitgedeeld.
  3. Bij inschrijving ontvangt de gecontracteerde een Gracie Barra attendance card. Bij elke deelname aan de lessen zal deze kaart afgevinkt worden door de aangewezen instructeur. De gecontracteerde ontvangt bij de eerste inschrijving een Gracie Barra T-shirt.

ARTIKEL 5 - DUUR EN BEËINDIGING

 1. Gracie Barra Groningen biedt de gecontracteerde overeenkomstvormen aan conform artikel 6 lid 1 sub a t/m d:
 2. De overeenkomst wordt automatisch verlengd tot schriftelijke wederopzegging.
 3. In het geval van een voortijdige opzegging (niet mogelijk bij de eerste periode), wordt altijd het maandtarief gehanteerd dat het beste past bij de periode van de verlenging tot de opzegging.
 4. Indien een situatie van bijzondere persoonlijke omstandigheden ontstaat waarbij in overleg met Gracie Barra Groningen een overeenstemming wordt bereikt kan de opzegging voortijdig geschieden onder redelijke voorwaarden (geldig voor de eerste periode). Voortijdige opzegging in verband met een blessure is nooit wordt nooit gehonoreerd.
 5. De Overeenkomst dient schriftelijk of digitaal te worden opgezegd. Doormiddel van een brief gericht aan Gracie Barra Groningen aan postbus 7094, 9701 JB te Groningen of een email aan info@graciebarragroningen.com.
 6. Tussentijdse opzegging door Gracie Barra Groningen is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
  1. De gecontracteerde een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt
  2. De gecontracteerde zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Gracie Barra Groningen of jegens een andere gecontracteerde of derden.
 7. In geen van in lid a en b genoemde gevallen is Gracie Barra Groningen restitutie verschuldigd.
 8. Elk der Partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien Gracie Barra Groningen wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Gracie Barra Groningen is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

ARTIKEL 6- PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Prijzen en lidmaatschapskosten Conform artikel 5 lid 1:
  1. Goud: overeenkomst voor 6 maanden voor 25 euro per maand
  2. Zilver: overeenkomst voor 3 maanden voor 30 euro per maand
  3. Brons: overeenkomst voor 1 maand voor 35 euro per maand
  4. Dag: overeenkomst voor 1 dag voor 10 euro per dag
 2. Inschrijfkosten bedragen 15 euro
  1. In het geval van twee aansluitende overeenkomsten worden er geen nieuwe inschrijfkosten in rekening gebracht.
  2. Bij daglessen wordt er geen inschrijfgeld in rekening gebracht.
 3. Eventuele prijsverhogingen worden door de Gracie Barra Groningen 2 weken voorafgaand bekend gemaakt.
 4. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de  gecontracteerde het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het resterende abonnementsgeld wordt dan terugbetaald.

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN GECONTRACTEERDE

 1. De gecontracteerde houdt zich aan de door de Gracie Barra Groningen gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. Relevante medische klachten dienen tijdig aan Gracie Barra Groningen mondeling of schriftelijk gemeld te worden
 3. De gecontracteerde dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk aan de ondernemer mede te delen.
 4. Het is de gecontracteerde niet toegestaan drank, drugs, als doping aangeduide middelen te gebruiken tijdens de trainingen.

ARTIKEL 8 - TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN

 1. Gracie Barra Groningen kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. Wijzigingen zullen tijdig ter kennis gesteld worden.

ARTIKEL 9 – BETALING

 1. De verschuldigde periodieke gelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
 2. De gecontracteerde is verplicht de betalingen te voldoen via een automatische incasso.
 3. Bij een afgekeurde automatische incasso wordt een bedrag van 5 euro administratie kosten boven het achterstallige gelden in rekening gebracht.
 4. Bij een afgekeurde incasso wordt de gecontracteerde schriftelijk of elektronisch op de hoogte gesteld en zal het achterstallige bedrag binnen 7 werkdagen samen met 5 euro administratie op de rekening van Gracie Barra Groningen gestort moeten worden
 5. Afschrijvingen worden gedaan in de laatste week van de maand voorafgaand aan de maand waarop de gelden betrekking hebben
 6. Betalingen kunnen worden gedaan op het rekeningnummer NL83RABO 0364843691 ten name van Gracie Barra Groningen.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

1.                     Deelname aan lessen en gebruik van de trainingsfaciliteiten is geheel voor eigen risico van de gecontracteerde.

2.                     Gracie Barra Groningen, haar professoren, coaches en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor materiële en immateriële schade ten gevolg van ongeval of letsel van de gecontracteerde en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

3.                     Gracie Barra is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gecontracteerde en/of derden.

Artikel 11 - UITSLUITING

 1. In voorkomende gevallen waarin de artikelen 1 tot en met 10 van de algemene voorwaarden niet voorzien, heeft Gracie Barra Groningen of haar vertegenwoordiging het recht tot het nemen van een besluit naar redelijkheid en billijkheid

 

 


News & Blog

Nov. 27, 2016Amsterdam Open 2016

20/11/2016 - Sporthal Karelrijk, Amstelveen

Today a big part of the Gracie Barra Groningen Jiu Jitsu team together with coach Ezra took the journey to Amsterdam. Everybody was motivated to show the ability to compete and gain experience. The Amsterdam Open began 11 o’clock, so the team arrived half an hour earlier for the first weigh ins. Everybody made weight so the competition could go on.

Oct. 15, 2016Flevo Open 2016

On Saturday, the 17th of September six of us competed at the Flevo Open. The tournament was held in the huge Topsporthal in Almere and with nearly 400 competitors this was one of the biggest tournament in The Netherlands. A great way to kick off the new competition season!

View More »

Get Our Newsletter

Want to stay up to date on our latest news and information? Enter your email address below to receive our newsletter

Follow us:

Try Free Class


Our Sponsors